لباس سامورایی در دوران معاصر

تاریخچه لباس سامورایی

🔷 تاریخچه لباس سامورایی🔷    لباس سامورایی چیست ؟   لباس سامورایی، کیمونو و هاکاما از جامه های سنتی ژاپن است.   🔸 خاستگاه کیمونو کجاس؟ 📌 برعکس فکر مردم که کیمونو از ژاپن منشا داره ، باید گفت که خیر بلکه این چین بود که کیمونو را به مردم آسیا معرفی کرد. که بعد از جنگ های که صورت گرفت این فرهنگ (لباس سامورایی)به ژاپن منتقل ش...

ادامه مطلب